ก.เกษตรชวนชาวนาปลูกพืชทางเลือก

ก.เกษตรชวนชาวนาปลูกพืชทางเลือก

ก.เกษตรชวนชาวนาปลูกพืชทางเลือก

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนชาวนาในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 22 จังหวัด ปลูกพืชทางเลือก เพิ่มโอกาสสร้างรายได้

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 ว่า เป็นโครงการที่จะช่วยแก้ปัญหาปริมาณผลผลิตข้าวที่เกษตรกรผลิตได้ ซึ่งมีมากกว่าปริมาณข้าวที่ตลาดต้องการ โดยเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ เพื่อเกษตรกรจะได้ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว และมีโอกาสเรียนรู้ในกิจกรรมทางเลือก รวมทั้งมีรายได้ระหว่างการลดรอบการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทนการทำนาปรัง เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และพืชผัก ทั้งนี้ กรมฯ จะจัดหาตลาดรองรับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นที่นา เป็นเกษตรกรรมทางเลือกให้แก่เกษตรกรในระยะยาวได้

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้เป็นเพียงการลดรอบการปลูกข้าวลงเท่านั้น ซึ่งผู้สมัครร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย 22 จังหวัด ในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการครัวเรือนละไม่เกิน 5 ไร่ ไร่ละ 2,000 บาท ซึ่งเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอหรือเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ของท่าน ภายในวันที่ 18 กันยายนนี้